Úplná pravidla soutěže „POCHOUTKY NA ROK ZDARMA“

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „POCHOUTKY NA ROK ZDARMA“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na propagačních materiálech určených spotřebitelům. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

1. Organizátorem soutěže je

společnost PROMOANGEL s.r.o., Bělehradská 237/11, 140 00 Praha 4, IČ: 290 24 463, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 160789.
(dále jen „organizátor“)

2. Pořadatelem soutěže je

společnost Mars Czech s.r.o., Michelská 1552/58, Michle, 141 00 Praha 4, IČ: 284 44 914, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 141999.
(dále jen „pořadatel“)

3. Technickým správcem soutěže je

společnost BARRACUDA BS spol. s r.o., Na Jezerce 1199/7, 140 00 Praha 4, IČ: 497 07 418, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 22873
(dále jen „technický správce“)

4. Termín konání soutěže

Soutěž probíhá ve všech prodejnách Albert (obchodní řetězec provozovaný spol. Ahold Czech Republic, a.s.) na území České republiky v termínu od 14. 6. 2017 00:00:00 hod. do 18. 7. 2017 23:59:59 hod. včetně (dále jen „místo konání soutěže“ a „doba konání soutěže“

Soutěž je pro účely registrace účastníků a svého vyhodnocení rozdělena na jednotlivé, samostatně vyhodnocované soutěžní dny. Soutěžím dnem se rozumí každý jednotlivý kalendářní den od 00:00:00 hod. do 23:59:59 hod. spadající do doby konání soutěže (dále jen jako „soutěžní den“

5. Soutěžní výrobky

Soutěž se vztahuje na veškeré výrobky značek Pedigree a Whiskas prodávané v době konání soutěže na místě konání soutěže, tzn. ve všech prodejnách Albert (dále jen „Pedigree“, „Whiskas“ nebo společně jako „soutěžní výrobky“

6. Účastníci

Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická, na svéprávnosti neomezená osoba starší 16 let s trvalým pobytem a adresou pro doručování na území České republiky, která si v době a místě konání soutěže jednorázově zakoupí soutěžní výrobky v minimální, níže uvedené hodnotě a zároveň splní veškerá další stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“ nebo „účastník soutěže“

7. Účast v soutěži

Soutěžící se do soutěže zapojí tím způsobem, že v době a místě konání soutěže jednorázově (na jednu účtenku) zakoupí výrobky Pedigree či Whiskas (popř. jejich libovolnou kombinaci) v celkové hodnotě nad 99,- Kč vč. DPH (dále jen „soutěžní nákup“ a uschová si doklad prokazující provedení tohoto nákupu (dále jen „soutěžní účtenka“

Pro vyloučení pochybností se stanoví, že k prokázání soutěžního nákupu splňujícího podmínky těchto pravidel lze použít pouze originály dokladů o zaplacení z elektronické registrační pokladny, ze kterých bude jednoznačně vyplývat provedení příslušného nákupu. V případě, že elektronická pokladna neuvádí vypsané názvy výrobků, je nutné k prokázání soutěžního nákupu doložit společně s tímto dokladem o zaplacení také prodavačem ručně vyplněný originální doklad s vypsáním názvu všech zakoupených soutěžních výrobků a razítkem dané prodejny, totéž platí přiměřeně pro ostatní chybějící údaje na účetním dokladu, které jsou vyžadovány těmito soutěžními pravidly.

Následně, opět v době konání soutěže zašle technickému správci soutěže soutěžní SMS zprávu s uvedením mazlíčka, pro kterého pochoutky soutěžíte a s údaji z účtenky, ve tvaru: KOCKA(nebo)PESmezeraCISLOUCTENKY a to na tel. číslo 736 333 444 (dále také jako „soutěžní SMS“).

Příklad soutěžní SMS: KOCKA 01981706050095160

Z každého telefonního čísla je možné zaslat maximálně 5 SMS za den. Cena soutěžní SMS odpovídá ceně za běžnou SMS podle tarifu soutěžícího (nikoliv ceně SMS v rámci doplňkových služeb).

Do soutěže budou zařazeny pouze platné soutěžní SMS zprávy zaslané prostřednictvím sítí mobilních operátorů T-Mobile Czech Republic, Vodafone Czech Republic a Telefónica O2 Czech Republic, BLESKmobil, mobil.cz nebo ze sítě jiného virtuálního operátora s příslušnou licencí pro území České republiky. Platnou soutěžní SMS zprávou se pro účely této soutěže rozumí taková zpráva, která je zaslána ve správném, těmito pravidly stanoveném formátu. Technický správce organizátor i pořadatel si vyhrazují právo s konečnou platností rozhodnout o pravosti a platnosti soutěžních SMS zpráv, jakož i právo soutěžní SMS zprávy nesplňující podmínky stanovené těmito pravidly ze soutěže vyřadit. Pořadatel, organizátor ani technický správce nenesou odpovědnost za to, že některý z operátorů mobilní sítě z jakéhokoli důvodu, zejména z důvodu přetížení své sítě, uzavře v průběhu trvání soutěžního období přístup pro přijímání SMS zpráv soutěžících na soutěžním telefonním čísle.

Do soutěže nebudou zařazeny soutěžní SMS zprávy zaslané v jiném než předepsaném tvaru, odeslané jinak než z mobilních telefonů registrovaných u mobilních operátorů v ČR (např. prostřednictvím internetových bran), SMS zprávy odeslané mimo území ČR a SMS zprávy doručené technickému správci mimo dobu konání soutěže či SMS zprávy jinak nesplňující stanovené podmínky. Pořadatel, organizátor i technický správce soutěže si vyhrazují právo konečného posouzení správnosti zaslaných soutěžních SMS zpráv. soutěžící se smí soutěže zúčastnit pouze s jedním konkrétním telefonním číslem. Pokud technický správce, organizátor či pořadatel zjistí opak, bude takový soutěžící ze soutěže bez náhrady vyloučen. Mobilní telefonní číslo, ze kterého soutěžící zaslal soutěžní SMS je ze strany organizátora považováno za mobilní telefonní číslo soutěžícího.

Datum odeslání SMS musí být shodné anebo následovat za datem soutěžního nákupu, čas odeslání SMS musí následovat až po času soutěžního nákupu. Pořadatel si podmiňuje předání výhry předložením výherního dokladu (popř. všech dokladů) o nákupu s údaji odpovídajícími údajům uvedeným v soutěžní SMS. Soutěžící je povinen uschovat si všechny doklady o nákupech po celou dobu trvání soutěže, předložení dokladů může být Pořadatelem či organizátorem dodatečně vyžádáno i po ukončení soutěže.

Každý soutěžící po odeslání soutěžní SMS zprávy obdrží potvrzující SMS, v níž bude informován o tom, že byl zařazen do soutěže, případně, že byla SMS zpráva zaslána v nesprávném tvaru. Soutěžící je tedy zařazen do soutěže okamžikem doručení potvrzující SMS od technického správce soutěže (avšak zpětně k datu a času, ve kterém byla jeho soutěžní SMS doručena technickému správci) (dále jen „soutěžní registrace“).

Účastník se může do soutěže v době jejího konání zapojit i opakovaně (viz výše, vždy max. 5 x denně), vždy však s novou platnou účtenkou prokazující soutěžní nákup uskutečněný v době konání soutěže. Konkrétní soutěžní nákup může být uskutečněn pouze na jednu účtenku, a jedna účtenka může dokumentovat pouze jeden soutěžní nákup. Tedy, jednotlivou soutěžní účtenku prokazující provedení soutěžního nákupu je možné v soutěži užít pouze jedenkrát. Zároveň však platí, že v rámci soutěže může jeden konkrétní soutěžící vyhrát v této soutěži pouze jednu výhru v každém jednotlivém soutěžním dni. Současně, v případě, kdy dva a více soutěžících mají stejné příjmení (za stejné příjmení se považuje i do ženského rodu přechýlená varianta tvaru příjmení v mužském rodě) a současně vyplnili do webového formuláře pro výherce (viz níže) stejnou adresu, považují se takoví soutěžící za členy jedné rodiny. Z každé rodiny (ve smyslu předchozí věty) může výhru v příslušném soutěžním dnu získat pouze jeden člen; v případě více členů rodiny zapojených do soutěže se proto výhra předá pouze tomu, kterému vznikl nárok na výhru v soutěži dříve (tedy byl dříve vylosován).

Soutěžní SMS doručené před termínem konání soutěže nebo po jejím skončení, či jakkoliv jinak nesplňující pravidla soutěže nebudou do soutěže zařazeny.

Organizátor oprávněn vyžádat si od jakéhokoliv soutěžícího kromě originálu dokladů dokumentujících provedení soutěžního nákupu též další doklady (např. doklad totožnosti nebo doklad prokazující oprávněné užívání telefonního čísla, z něhož byla zaslána soutěžní SMS).

8. Výherce a výhra v soutěží o hlavní výhry

Do soutěže je celkem vloženo 100 kusů výher ve formě „Rok pochoutek zdarma“*, tedy balíček obsahující pochoutky pro psy/kočky (podle výběru výherce) dle následující specifikace:

Výhra pro psa se skládá:
14x PED C&T DentaStix Medium 28pack - 720g
10x PED C&T Rodeo s hovězím 7pack - 122g

Výhra pro kočku se skládá:
16x WHI C&T anti-Hairball 60g
16x WHI C&T Dentabites 40g
26x DREAMIES C&T s lososem 60g
24x DREAMIES C&T s kuřecím 60g

(dále jen „výhra“)

*balíček je z hlediska kvantity obsažených produktů obsahuje produkty na min. 1 rok krmení příslušného zvířete. Při krmení zvířat dodržujte pokyny a doporučené množství uvedené na obalech jednotlivých produktů.

V prvních 5 soutěžních dnech se každý z těchto dnů hraje od 2 ks výhry (tzn., tyto dny mají 2 výherce), a ve zbylých 30 soutěžních dnech se každý z těchto dnů hraje od 3 ks výhry (tzn., tyto dny mají 3 výherce). Každý výherce získá 1 kus této výhry.

Výhercem v soutěži se stanou v každém soutěžním dni 3 soutěžící (resp. v každém z prvních 5 dnů 2 soutěžící, viz výše), kteří zcela splní veškeré podmínky stanovené těmito pravidly a zároveň budou v souladu s níže uvedeným vylosováni technickým správcem soutěže. Výherci soutěžního dne budou vždy losováni ze soutěžících, kteří se do soutěže platně zapojí (registrují) v příslušném soutěžním dni (tedy soutěžním dni, za který je losováno) (dále jen „výherce“). Losování proběhne vždy následující den po skončení předmětného soutěžního dne. O každém losování bude vyhotoven písemný protokol.

Soutěž má tedy celkem (max.) 100 výherců. V případě, že se do soutěže v době jejího konání platně nezapojí takový počet soutěžících, aby mohly být rozděleny veškeré výhry vložené do soutěže, pak nerozdané výhry propadají ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.

Výherci budou o své výhře informováni na telefonním čísle, se kterým se zúčastnili soutěže, a to do 5 dnů od vyhodnocení daného soutěžního dne (dále jen „výherní zpráva“). V této zprávě bude soutěžící vyzván k nahrání scanů/fotografií některých či všech soutěžních účtenek (prokazujících provedení soutěžních nákupů), které soutěžící použil pro účast v soutěži do elektronického formuláře umístěného na: www.sms-souteze.cz/mars, s tím, že bude zároveň informován o podmínce, že nárok na výhru mu vzniká až po jejich kontrole s kladným výsledkem, provedené provozovatelem, organizátorem či technickým správcem soutěže, po doručení těchto relevantních soutěžních účtenek uvedeným způsobem technickému správci soutěže. Do popsaného webového formuláře se soutěžními účtenkami je výherce povinen uvést i své kompletní kontaktní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, mob. tel. číslo (se kterým se zúčastnil soutěže). Dále soutěžící zaklikne, zda-li si přeje čerpat výhru ve variantě pro psa či kočku, udělí souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu stanoveném pravidly a odešle takto řádně vyplněný formulář technickému správci soutěže. Uvedený formulář s požadovanými účtenkami a údaji musí soutěžící doručit technickému správci nejpozději do 5 dnů od odeslání výherní zprávy technickým správcem. Ze zaslaných dokladů musí být patrno, že počet zaslaných vstupů (registrací) do soutěže odpovídá počtu uskutečněných soutěžních nákupů (tj. soutěžící je v případě výzvy povinen prokázat všechny soutěžní nákupy, na základě kterých se účastnil soutěže – a to jak výherní, tak nevýherní). Pokud soutěžící nedoloží v shora uvedené lhůtě požadované doklad/y o uskutečnění soutěžního/ch nákupu/ů (a to v případě výzvy i v počtu odpovídajícím počtu do soutěže doručených soutěžních SMS), ztrácí nárok na výhru. Doklad o soutěžním nákupu (účtenka) musí obsahovat datum a čas zadaný vždy při konkrétní registraci do soutěže (resp. datum konkrétní registrace musí být min. shodné s datem uskutečnění soutěžního nákupu a čas uskutečnění nákupu předcházet času odeslání příslušné soutěžní SMS účastníka). V případě, kdy bude mít provozovatel, organizátor nebo technický správce pochybnost o pravosti účtenek, které mu byly doručeny v podobě scanů/fotografií, je oprávněn v jím určené lhůtě požadovat po soutěžícím doručení originálů všech těchto účtenek na jím určenou adresu a ve lhůtě jím stanovené. V případě, že mu tyto nebudou doručeny, resp. jejich údaje nebudou odpovídat soutěžícím v rámci soutěžní SMS zadaným údajům, bude soutěžící bez náhrady ze soutěže vyloučen. V případě jakékoliv pochybnosti o pravosti účtenky leží povinnost rozptýlit tuto pochybnost výlučně na daném soutěžícím.

Zásilky s originálními soutěžními účtenkami s výše uvedeným obsahem musí být zaslány doporučeně na adresu a ve lhůtě sdělené výherci pořadatelem, organizátorem či technickým správcem (dle jejich pokynů) příslušnému účastníkovi.

V případě, že soutěžící nesplní výše uvedené podmínky či je nesplní ve stanovených termínech, propadá nepřevzatá výhra bez náhrady ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.

Výhry budou výhercům odeslány prostřednictvím České pošty, s.p. na adresu uvedenou příslušným výhercem ve shora uvedeném webovém formuláři, a to nejpozději do 1 měsíce od doručení (v případě, kdy kontrola bude mít kladný výsledek) těchto dokladů technickému správci.

10. Obecné podmínky

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly této soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že taková osoba se i přes uvedené stala výhercem, výhra nebude předána. V takovém případě výhra propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o tom, že na místo tohoto neoprávněného výherce nastupuje další soutěžící, tj. zpravidla soutěžící, který by se byl stal výhercem příslušné výhry, pokud by se soutěže nebyla účastnila osoba, jíž z důvodů uvedených v tomto ustanovení nebyla výhra předána. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel, organizátor či technický správce zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, kterým dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

Pořadatel, resp. organizátor či technický správce se souhlasem pořadatele soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení odeslaných soutěžních SMS. Do soutěže nebudou zařazeny soutěžní SMS, jež nebudou splňovat stanovené podmínky soutěže anebo které odeslaly osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži.

Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

Pořadatel, resp. organizátor či technický správce po pověření pořadatele, je oprávněn s konečnou platností rozhodnout o všech otázkách týkajících se této soutěže, jakožto i o výhercích v soutěži.

Organizátor, technický správce ani pořadatel neodpovídá za ztrátu, nedoručení či prodlení zásilek se soutěžními účtenkami ani s výher zaslaných prostřednictvím pošty či jiným způsobem. V případě, že se výherci nepodaří bez nepřiměřených obtíží doručit výhru na jím uvedenou poštovní adresu, zaniká nárok výherce na získání této výhry.

Výhry, které výherci neuplatní, nevyzvednou anebo které se nepodaří odevzdat či doručit na výhercem uvedenou kontaktní adresu propadají bez náhrady ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.

Organizátor, technický správce ani pořadatel neodpovídají za jakékoliv škody nebo újmy, které soutěžícím případně vznikly v souvislosti s účastí v soutěži či v souvislosti s čerpáním výher.

Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou; výhry nemohou být poskytnuty alternativně, např. peněžní formou.

Organizátor si po dohodě s pořadatelem vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady. Taková změna bude provedena vždy formou písemných číslovaných dodatků zveřejněných na www.whiskas.cz.

Registrací do soutěže bere soutěžící na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu: telefonní číslo (v případě odeslání webového formuláře s osobními údaji dle čl. 8. odst. 4 pravidel pak v rozsahu těchto dodatečně sdělených údajů) (dále jen „údaje“) společností Mars Czech s.r.o., Michelská 1552/58, Michle, 141 00 Praha 4, IČ: 284 44 914, jakožto správce (dále jen „Společnost“) včetně zpracování prostřednictvím zpracovatelů, kterými jsou technický správce soutěž, spol. BARRACUDA BS spol. s r.o., IČ: 49707418 a organizátor soutěže, spol. PROMOANGEL s.r.o., IČ: 290 24 463, pro účely realizace a vyhodnocení soutěže, resp. předání výher, a dále pak soutěžící uděluje registrací do soutěže též dobrovolný souhlas k užití jeho osobních údajů v rozsahu: telefonní číslo (a odesláním webového formuláře s osobními údaji, viz výše, pak k užití jeho osobních údajů v rozsahu čl. 8, odst. 4 pravidel) pro zařazení do databáze pro marketingové účely Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, respektive do odvolání souhlasu. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 12 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování povinností Společností se může obrátit na Společnost. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00.

Účastníci soutěže, výslovně souhlasí s těmito pravidly a s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, bezplatně jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží, jeho zbožím a službami, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

Pořadatel (a to i prostřednictví organizátor či technického správce) je oprávněn s konečnou platností a s předchozím souhlasem pořadatele vyloučit soutěžícího, a to v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy, bylo-li toto jednání způsobilé ovlivnit výsledky této soutěže. Toto rozhodnutí pořadatele je konečné, bez možnosti odvolání.

Ze soutěže jsou vyloučení všichni zaměstnanci (resp. osoby v poměru obdobném zaměstnaneckému) společnosti pořadatele, organizátora, technického správce a všech spolupracujících agentur či společností a osoby jim blízké dle § 22 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem (či osobou v poměru obdobném) uvedených společností nebo osoba jí blízka, cena se neodevzdá.

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher zejm. v případě, že výhry nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly.

Organizátor, pořadatel ani technický správce nejsou odpovědní za jakékoliv technické problémy související s odesláním a doručováním SMS zpráv a webových formulářů souvisejících s touto soutěží.

SMS lze posílat pouze ze standardních mobilních telefonních čísel výše uvedených operátorů, u kterých je možné telefonní číslo identifikovat. SMS zprávy ze skrytých čísel, internetových SMS bran nebo pevných telefonních linek jsou ze soutěže vyloučeny.

Organizátor, pořadatel ani technický správce nejsou odpovědní za funkčnost sítí mobilních operátorů a dále pak neodpovídají za vlastnictví užitých mobilních telefonů ani za nedoručení SMS zpráv (včetně informativních a odpovědních SMS zpráv).

V případě rozporu mezi pravidly soutěže nebo jejich částmi uvedenými na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům a textem úplných pravidel soutěže platí znění těchto úplných pravidel soutěže. Zkrácené znění pravidel uvedené na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům je nutné vykládat v souladu s úplnými pravidly soutěže.

Úplná pravidla soutěže jsou k dispozici na www.whiskas.cz.

V Praze, dne 12. 6. 2017